Niniejszy regulamin jest częścią umowy zawartej pomiędzy BUSINESSLAND sp. z.o.o., ul. Świętokrzyska 10B, 32-700 Bochnia, KRS 0000634831, REGON 365365055, NIP 8681966698 zwanym dalej Operatorem a użytkownikiem zwanym dalej Abonentem.

Z chwilą zarejestrowania i opłacenia konta hostingowego WordPress lub rejestracji/transferu domeny, Operator i Abonent zawierając umowę na świadczenie usług.

Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin zawiera warunki na jakich odbywa się świadczenie usług przez Operatora.
 2. Zarejestrowanie konta i korzystanie z usług Operatora równoznaczne jest z zapoznaniem się z Regulaminem, jego akceptacją oraz zobowiązaniem się do przestrzegania jego zasad.
 3. W przypadku stwierdzenia złamania zasad niniejszego regulaminu przez Abonenta, Operator ma prawo do zaprzestania świadczenia usług Abonentowi.
 4. Założenie konta hostingu WordPress dla bloga lub strony www i/lub rejestracja/transfer domeny wymaga wypełnienia formularza znajdującego się na stronie operatora.
 5. Abonent zobowiązuje się do podania prawdziwych danych w formularzu zamówienia. W razie stwierdzenia nieprawidłowości wprowadzonych danych, operator ma prawo odmówić rejestracji konta i realizacji zamówienia.  
 6. Podanie prawidłowego numeru NIP oraz nazwy firmy są niezbędne do prawidłowego wystawienia faktury na firmę.
 7. Założenie konta hostingowego WordPress lub/i rejestracja domeny następuje po potwierdzeniu dokonania wpłaty.
 8. W przypadku rejestracji domen klient zobowiązuje się prawami i obowiązkami rejestrującego ICANN, znajdującymi się pod adresem https://www.icann.org/resources/pages/responsibilities-2014-03-14-en.
 9. Jeżeli w ciągu 14 dniu od złożenia zamówienia, nie zostanie zarejestrowana płatność, zamówienie jest automatycznie anulowane.
 10. Operator zobowiązuje się do utrzymania dostępności swoich usług na poziomie 99,9% w skali roku.
 11. Operator zobowiązuje się do poinformowania Abonenta z odpowiednim wyprzedzeniem o planowanych pracach konserwacyjnych utrudniających dostęp do usługi.
 12. Operator nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w dostępie do usług w wyniku nieprawidłowego użytkowania kont przez Abonenta lub podania nieprawidłowych danych podczas rejestracji.
 13. Operator wykonuje codzienne kopie bezpieczeństwa kont hostingowych oraz dokonuje archiwizacji na okres 3 tygodni.
 14. Operator zobowiązuje się dochować wszelkich starań, aby zachować integralność tworzonych kopii bezpieczeństwa, aczkolwiek nie gwarantuje integralności danych wykonanych kopii bezpieczeństwa.
 15. O ile oferta nie stwierdza inaczej kopie bezpieczeństwa są wykonywane raz dziennie.
 16. Abonent zobowiązuje się do wykorzystania kont hostingowych wyłącznie w celu prowadzenia stron www opartej na oprogramowaniu WordPress.
 17. Abonent zobowiązuje się do przestrzegania limitów przestrzeni dyskowej ustalonej przy zamawianiu/odnowieniu/zaktualizowaniu konta hostingowego WordPress.
 18. Limit wiadomości wychodzących dla bezpłatnej skrzynki pocztowej dołączanej do każdej zarejestrowanej domeny to 120 maili/godz.
 19. Aby zapobiec nadużyciom, gdzie jeden z użytkowników destabilizuje pracę całego serwera i wpływa na wydajność aplikacji innych użytkowników, operator zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeń w użyciu zasobów do 2 rdzeni CPU i 2GB pamięci RAM, mających na celu zapewnić stabilną pracę wszystkich aplikacji użytkowników. 
 20. Abonent zobowiązuje się do nieudostępniania swoich haseł dostępu osobom trzecim.
 21. Operator nie bierze odpowiedzialności za błędy w działaniu aplikacji WordPress.
 22.  Operator nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe działanie wtyczek lub motywów graficznych WordPress oraz wyrządzone przez nie szkody.
 23. Operator zastrzega sobie prawo do wyłączenia wadliwych dodatków powodujących problemy w prawidłowym działaniu aplikacji WordPress w celu przywrócenia prawidłowego funkcjonowania aplikacji WordPress.
 24. Operator zastrzega sobie prawo do wyłączenia i usunięcia dodatków WordPress powodujących problemy w optymalnym działaniu konta hostingowego.
 25. Operator zastrzega sobie prawo do wyłączenia dodatków, w których wykryto lukę bezpieczeństwa. 
 26. Operator nie ponosi odpowiedzialności za luki bezpieczeństwa w oprogramowaniu WordPress, motywach WordPress oraz wtyczkach WordPress.
 27. W celu dostarczenia usługi, jej zarządzania oraz dostarczenia niezbędnego wsparcia, operator zastrzega sobie prawo utworzenia w dowolnym momencie konta administracyjnego w aplikacji WordPress.
 28. W celu zapewnienia funkcjonowania usługi administrator zastrzega sobie prawo do  zarządzania serwerami DNS domeny.
 29. W celu umożliwienia operatorowi zarządzania usługą DNS domeny, abonent zobowiązuje się do korzystania z serwerów DNS operatora.
 30. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone na skutek luk bezpieczeństwa lub nieprawidłowego działania oprogramowania firm trzecich.
 31. Abonent jest w pełni odpowiedzialny za treści udostępniane za pomocą konta hostingowego WordPress.

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Pomiędzy klientem, zwanym dalej „Zleceniodawcą” lub „Administratorem danych”,

a

BUSINESSLAND sp. z.o.o., ul. Świętokrzyska 10B, 32-700 Bochnia, KRS 0000634831, REGON 365365055, NIP 8681966698

zwanym dalej „Zleceniobiorcą” lub „Podmiotem przetwarzającym”,

zważywszy, że Zleceniobiorca będzie świadczyć na rzecz Zleceniodawcy usługi związane z opieką nad stroną internetową oraz hostingu, a w związku z tym Zleceniobiorca będzie miał możliwość dostępu do danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej przez Zleceniodawcę,

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1 Oświadczenia Stron

 1. Administrator danych powierza Zleceniobiorcy do przetwarzania dane osobowe gromadzone za pośrednictwem strony internetowej, które to dane mogą zawierać, w szczególności, informacje takie jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, firma, numer NIP.
 2. Zleceniobiorca oświadcza, że dysponuje środkami umożliwiającymi prawidłowe przetwarzanie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych, w zakresie i celu określonym niniejszą umową.
 3. Zleceniobiorca zobowiązuje się, że nie będzie modyfikował, usuwał ani wykorzystywał powierzonych mu do przetwarzania danych osobowych w jakikolwiek inny sposób niż na potrzeby świadczenia usług na rzecz Administratora danych. Ponadto, Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania pełnej poufności w zakresie powierzonych mu do przetwarzania danych.
 4. Zleceniobiorca oświadcza również, że osobom zatrudnionym przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych nadane zostały upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz że osoby te zostały zapoznane z przepisami o ochronie danych osobowych oraz z odpowiedzialnością za ich nieprzestrzeganie, zobowiązały się do ich przestrzegania oraz do bezterminowego zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych i sposobów ich zabezpieczenia.

§ 2 Cel, zakres, miejsce przetwarzania powierzonych danych osobowych

 1. Administrator danych powierza Zleceniobiorcy przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w § 1 ust. 1 umowy wyłącznie w celu świadczenia usług związanych z opieką techniczną nad stroną internetową.
 2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych danych osobowych wyłącznie w celach związanych ze świadczeniem usług i wyłącznie w zakresie, jaki jest niezbędny do realizacji tych celów.
 3. Na wniosek Administratora danych lub osoby, której dane dotyczą Zleceniobiorca wskaże miejsca, w których przetwarza powierzone dane.

§ 3 Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Strony zobowiązują się wykonywać zobowiązania wynikające z niniejszej umowy z najwyższą starannością zawodową w celu zabezpieczenia prawnego, organizacyjnego i technicznego interesów stron w zakresie przetwarzania powierzonych danych osobowych.
 2. Zleceniobiorca zobowiązuje się zastosować środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, zabezpieczenie powierzonych do przetwarzania danych osobowych, w szczególności zabezpieczyć je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa, oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Zleceniobiorca oświadcza, że zastosowane do przetwarzania powierzonych danych systemy informatyczne spełniają wymogi aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Podmiot przetwarzający, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomaga administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw.
 5. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany zawiadomić Administratora danych o każdym podejrzeniu naruszenia lub stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych — nie później niż w terminie 24 (słownie: dwudziestu czterech) godzin od chwili powzięcia informacji o podejrzeniu naruszenia lub stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych. W zawiadomieniu Podmiot przetwarzający jest zobowiązany wskazać okoliczności zdarzenia, prawdopodobne przyczyny oraz środki, jakie zostały zastosowane w związku ze zdarzeniem, w celu zminimalizowania negatywnych skutków — wraz z niezbędną dokumentacją. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany zapewnić Administratorowi danych możliwość uczestniczenia w wyjaśnianiu okoliczności zdarzenia. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany udzielić wszystkich informacji oraz wyjaśnień, jak również podjąć wszelkie działania, które umożliwią Administratorowi danych osobowych wywiązanie się z obowiązku notyfikacyjnego wobec Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podmiot przetwarzający, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 7. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zależnie od decyzji administratora danych usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że szczególne przepisy prawa nakazują przechowywanie danych osobowych.
 8. Podmiot przetwarzający udostępnia administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w niniejszej umowie oraz umożliwia administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez administratora przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich.

§ 4 Podpowierzenie

 1. Podmiot przetwarzający może powierzyć konkretne operacje przetwarzania danych osobowych w drodze umowy podpowierzenia innym podmiotom przetwarzającym, pod warunkiem uprzedniej akceptacji podprzetwarzającego przez Administratora danych lub braku sprzeciwu. Zawierając niniejszą umowę, Zleceniodawca akceptuje następujących podprzetwarzających:

Automattic Inc. 60 29th Street #343 San Francisco, CA 94110

Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd. Grand Canal Dock, 25 Herbert Pl Dublin, D02 AY86 Ireland

WooCommerce, Inc. 60 29th Street #343 San Francisco, CA 94110

WooCommerce Ireland Ltd. Grand Canal Dock, 25 Herbert Pl Dublin, D02 AY86 Ireland

Cerber Tech Inc.  1732 1st Ave #20291 New York, NY 10128, USA

NinTechNet,  94 Soi Ladprao, Wang Thonglang, Bangkok 10310, Thailand

Key CDN Headquarters proinity LLC Faerberstrasse 9 CH-8832 Wollerau Switzerland

WebPros Holdco BV Schiphol Boulevard 369 · 1118BJ Schiphol · 68281540

WHMCS Limited Woodside House Giffard Park Milton Keynes MK14 5QF, UK

WHMCS LLC 2550 North Loop West Houston, TX 77092 United States

Plesk International GmbH, Vordergasse 59, 8200 Schaffhausen / Switzerland (CHE-278.733.710) 

LiteSpeed  Technologies Inc. 150 Allen Rd., Suite 204 Basking Ridge, NJ 07920 USA

F5 Networks, Inc. or Shape Security, Inc. 801 5th Ave Seattle, Washington 98104 United States

Canonical Group Limited 5th Floor, Blue Fin Building 110 Southwark Street SE1 0SU London, United Kingdom

Red Hat, Inc. Corporate Legal Group 100 East Davie Street Raleigh, North Carolina 27601 United States

The Apache Software Foundation  1000 N West Street, Suite 1200 Wilmington, DE 19801 U.S.A.

Sectigo Limited Headquarters 5 Becker Farm Road Roseland, NJ 07068 United States

Sitelock, LLC 701 E Hartford Dr STE 200, Scottsdale, AZ 85255, Stany Zjednoczone

CodeGuard Inc. 1000 Marietta St NW Suite 120 Atlanta, GA 30318

DigiCert 2801 North Thanksgiving Way Suite 500 Lehi, Utah 84043

Headquarters. cPanel, L.L.C 2550  North Loop W., Suite 4006. Houston, TX 77092. United State

SolarWinds Software Asia PTE Ltd. 6 Temasek Boulevard #32-01/02, Suntec Tower Four Singapore

Headquarters 2318 Louis Rd, Suite B Palo Alto, CA 94303-3635 USA

XOVI GmbH Hohenzollernring 72, 50672 Köln, Niemcy

Baqend GmbH Stresemannstr. 23 22769 Hamburg Germany s

Zoho Corporation 4141 Hacienda Drive, Pleasanton, CA 94588

Dana International B.V. Bredeweg 27-29, 2751 GH Moerkapelle, Holandia

New Relic Inc 188 Spear Street Suite 1200 San Francisco, CA 94105 United States

BitNinja Technologies Zártkörűen Működő Részvénytársaság 4024 Debrecen, Kossuth utca 42. II. em. 5., Hungary

Uptime Robot Service Provider Ltd. Address: Regent House, Office 21, Bisazza Street, Sliema SLM1640,

Seafile Ltd GuiGuLiangCheng, Block 2B, #310, HaiDian District, Beijing, China

Atomicorp 15049 Conference Center Dr #180, Chantilly, VA 20151, Stany Zjednoczone

Sucuri, 6060 Center Dr. Suite 500, Los Angeles CA 90045

Docker, Inc. 318 Cambridge Avenue Palo Alto, CA 94306

HEXONET GmbH. Im Oberen Werk 1. 66386 St. Ingbert, Germany.

MSERWIS Sp. z o.o. sp. k. ul. Stacyjna 1/63 53-613 Wrocław

Endurance International Group 1601 Trapelo Rd, Waltham, MA 02451, Stany Zjednoczone

eNom Headquarters 5808 Lake Washington Blvd. NE Ste. 300 Kirkland, WA 98033 USA

Namecheap, Inc. 4600 East Washington Street Suite 305 Phoenix, AZ 85034 USA

NASK – Państwowy Instytut Badawczy. Adres: ul. Kolska 12, 01-045 Warszawa; NIP: 521-04-17-157; REGON: 010464542; KRS: 0000012938

EURid vzw. Telecomlaan 9 PB 7 1831 Diegem BELGIUM.

Tucows Inc. 96 Mowat Ave, Toronto, ON M6K 3M1, Kanada

Nominet UK Limited Company Minerva House Edmund Halley Road Oxford Science Park Oxon OX4 4DQ United Kingdom

Realtime Register BV Ceintuurbaan 32a 8024 AA Zwolle THE NETHERLANDS

Google Ireland Limited (Registered Number: 368047) Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Ireland

DigitalOcean, LLC. 101 Avenue of the Americas, 10th Floor New York 10013. UNITED STATES

OVH NIP: 899-25-20-556 ul. Swobodna 1 50-088 Wrocław

Contabo GmbH, Aschauer Straße 32a, 81549 München 

Amazon Web Services, Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210

Hetzner Online GmbH Industriestraße 25, 91710 Gunzenhausen, Niemcy

Liquid Web 2703 Ena Dr, Lansing, MI 48917, Stany Zjednoczone

Acronis International GmbH Rheinweg 9, 8200 Schaffhausen, Szwajcaria

Cloudflare Inc 101 Townsend Street San Francisco, CA 94107 United States

Jelastic, Inc. 228 Hamilton Avenue, 3rd Floor, Palo Alto, CA 94301

AlphaNet Sp. z o.o. 41-214 Sosnowiec ul. Małobądzka 4a

1&1 IONOS Inc. 701 Lee Road, Suite 300 Chesterbrook PA 19087

IONOS Cloud Inc. 200 Continental Drive, Suite 401 Newark DE 19713

Nexus Bytes LLC 2 Armonk Street #105, Greenwich, CT 06830

2. Powierzenie przetwarzania danych podprzetwarzającym spoza listy, o której mowa w ust. 1 powyżej, wymaga uprzedniego zgłoszenia Administratorowi danych w celu umożliwienia wyrażenia sprzeciwu. Administrator danych może z uzasadnionych przyczyn zgłosić udokumentowany sprzeciw względem powierzenia danych konkretnemu podprzetwarzającemu. W razie zgłoszenia sprzeciwu Zleceniobiorca nie ma prawa powierzyć danych poprzetwarzającemu objętego sprzeciwem, a jeżeli sprzeciw dotyczy aktualnego podprzetwarzającego, musi niezwłocznie zakończyć podpowierzenie temu podprzetwarzającemu. Wątpliwości co do zasadności sprzeciwu i ewentualnych negatywnych konsekwencji Zleceniobiorca zgłosi Zleceniodawcy w czasie umożliwiającym zapewnienie ciągłości przetwarzania.

3. Dokonując podpowierzenia, Zleceniobiorca ma obowiązek zobowiązać Podprzetwarzającego do realizacji wszystkich obowiązków Zleceniobiorcy wynikających z niniejszej umowy, z wyjątkiem tych, które nie mają zastosowania ze względu na naturę konkretnego podpowierzenia.

§ 5 Odpowiedzialność stron

 1. Administrator danych ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów prawa w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych według rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Powyższe nie wyłącza odpowiedzialności Zleceniobiorcy za przetwarzanie powierzonych danych niezgodnie z umową.
 3. Podmiot przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane przetwarzaniem, jeśli nie dopełnił obowiązków, które nakłada niniejsza umowa, lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami administratora lub wbrew tym instrukcjom.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. W przypadku, gdy niniejsza umowa odwołuje się do przepisów prawa, oznacza to również inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, a także wszelkie nowelizacje, jakie wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, jak również akty prawne, które zastąpią wskazane ustawy i rozporządzenia.
 2. Niniejsza umowa powierzenia przetwarzania danych obowiązuje przez czas świadczenia usług na rzecz Administratora, które to usługi wiążą się z przetwarzaniem danych osobowych.